آژانس مسافرتی گشت رویایی صدفشرکت گشت رویایی برگزار کننده تورهای اقساطی 12 ماهه در تمامی مسیرها..
از من بپرسید!
کد امنیتی
اطلاعات سفر
برنامه سفر
اطلاعات هتل
مشاوره و رزرو
جاذبه ها
دیدگاه مسافران

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
41995000 تومان
54295000 تومان
41995000 تومان
33995000 تومان
24995000 تومان
ANTALYA 7روز
51995000 تومان
65995000 تومان
51995000 تومان
37995000 تومان
24995000 تومان
ANTALYA 7 روز
51995000 تومان
72995000 تومان
51995000 تومان
37995000 تومان
24995000 تومان
ANTALYA 7روز
59995000 تومان
78295000 تومان
59995000 تومان
41995000 تومان
24995000 تومان
ANTALYA 7روز
61995000 تومان
80595000 تومان
61995000 تومان
42995000 تومان
24995000 تومان
ANTALYA 7 روز
44995000 تومان
57295000 تومان
44995000 تومان
36995000 تومان
27995000 تومان
ANTALYA 7روز
54995000 تومان
68995000 تومان
54995000 تومان
40995000 تومان
27995000 تومان
ANTALYA 7روز
54995000 تومان
75995000 تومان
54995000 تومان
40995000 تومان
27995000 تومان
ANTALYA 7روز
62995000 تومان
81295000 تومان
62995000 تومان
44995000 تومان
27995000 تومان
ANTALYA 7روز
64995000 تومان
83595000 تومان
64995000 تومان
45995000 تومان
27995000 تومان
ANTALYA 7روز
49995000 تومان
62295000 تومان
49995000 تومان
41995000 تومان
32995000 تومان
ANTALYA 7روز
59995000 تومان
73995000 تومان
59995000 تومان
45995000 تومان
32995000 تومان
ANTALYA 7روز
59995000 تومان
80995000 تومان
59995000 تومان
45995000 تومان
32995000 تومان
ANTALYA 7روز
67995000 تومان
86295000 تومان
67995000 تومان
49995000 تومان
32995000 تومان
ANTALYA 7روز
69995000 تومان
88595000 تومان
69995000 تومان
50995000 تومان
32995000 تومان
ANTALYA 7روز
54995000 تومان
67295000 تومان
54995000 تومان
46995000 تومان
37995000 تومان
ANTALYA 7روز
64995000 تومان
78995000 تومان
64995000 تومان
50995000 تومان
37995000 تومان
ANTALYA 7روز
64995000 تومان
85995000 تومان
64995000 تومان
50995000 تومان
37995000 تومان
ANTALYA 7روز
72995000 تومان
91295000 تومان
72995000 تومان
54995000 تومان
37995000 تومان
ANTALYA 7روز
74995000 تومان
93595000 تومان
74995000 تومان
55995000 تومان
37995000 تومان
ANTALYA 7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

41995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

54295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

41995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

33995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

51995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7 روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

51995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

72995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

51995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

37995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

59995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

78295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

61995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

80595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

61995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

42995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

24995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7 روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

44995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

57295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

44995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

68995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

75995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

40995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

62995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

81295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

62995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

44995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

64995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

83595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

64995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

27995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

49995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

62295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

49995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

41995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

59995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

73995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

59995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

80995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

59995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

45995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

67995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

86295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

67995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

49995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

69995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

88595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

69995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

32995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

54995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

67295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

54995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

46995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

64995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

78995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

64995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

64995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

85995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

64995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

72995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

91295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

72995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

54995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز
درجه هتل
5
خدمات
U.ALL
نرخ اتاق دو تخته

74995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

93595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

74995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

55995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

37995000 تومان

موقعیت مکانی
ANTALYA
توضیحات
7روز

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به هر سوال شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02191091279 – ساعت 8:30 تا 18:30

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس :

کرج- جهانشهر- بلوار جمهوری . جنب پل روحانی .نبش کوچه میثم

شماره تماس : 02191091279
ایمیل : info@gashteroyayi.com

دیدگاه مسافران