آژانس مسافرتی گشت رویایی صدفشرکت گشت رویایی برگزار کننده تورهای اقساطی 12 ماهه در تمامی مسیرها..
از من بپرسید!
<___textarea name="message" cols="30" rows="2" placeholder="تور مورد نظر" required="">
کد امنیتی

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ELEGANT
3
B.B
17600000 تومان
19700000 تومان
17600000 تومان
17000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
BATONI
3
B.B
17900000 تومان
20300000 تومان
17900000 تومان
17000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
MIKA
23
B.B
18050000 تومان
20600000 تومان
18050000 تومان
17000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
17900000 تومان
22100000 تومان
17900000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
ATU
3
B.B
18650000 تومان
21800000 تومان
18650000 تومان
17000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
20000000 تومان
24500000 تومان
20000000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
VENESA
3
B.B
20150000 تومان
24000000 تومان
20150000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
21050000 تومان
26700000 تومان
21050000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
NEOPOL
4
B.B
21200000 تومان
26900000 تومان
21200000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
LM CLUB
4
B.B
3090000 تومان
5090000 تومان
2990000 تومان
3090000 تومان
50000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
21800000 تومان
26900000 تومان
21800000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
21950000 تومان
28400000 تومان
21950000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
KALASI
4
B.B
22250000 تومان
28400000 تومان
22250000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
22400000 تومان
26300000 تومان
22400000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
22400000 تومان
29000000 تومان
22400000 تومان
19100000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
22550000 تومان
29600000 تومان
22550000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
22700000 تومان
28400000 تومان
22700000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
AIVANI
3
B.B
22700000 تومان
29900000 تومان
22700000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23000000 تومان
30500000 تومان
23000000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23300000 تومان
31100000 تومان
23300000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23450000 تومان
31400000 تومان
23450000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
JUST INN
3
B.B
23750000 تومان
29000000 تومان
23750000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
AVENUE
3
B.B
23750000 تومان
29000000 تومان
23750000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23450000 تومان
28400000 تومان
23450000 تومان
23000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
PINO VERE
4
B.B
23450000 تومان
31400000 تومان
23450000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23450000 تومان
31400000 تومان
23450000 تومان
20000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23750000 تومان
20500000 تومان
23750000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
23750000 تومان
28100000 تومان
23750000 تومان
23000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
24050000 تومان
32600000 تومان
24050000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
24200000 تومان
31400000 تومان
24200000 تومان
24500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
24800000 تومان
34100000 تومان
24800000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
25250000 تومان
31100000 تومان
25250000 تومان
23000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
RADIUS
4
B.B
25550000 تومان
32900000 تومان
25550000 تومان
21500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
25700000 تومان
35900000 تومان
25700000 تومان
18500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
25000000 تومان
35000000 تومان
25000000 تومان
23000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
MUSEIUM
4
B.B
26150000 تومان
36800000 تومان
26150000 تومان
24500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
28400000 تومان
38300000 تومان
28400000 تومان
24500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
29300000 تومان
39500000 تومان
29300000 تومان
27800000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
30200000 تومان
43100000 تومان
30200000 تومان
27800000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
MERCURE
4
B.B
30500000 تومان
42500000 تومان
30500000 تومان
27500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
30200000 تومان
41900000 تومان
30200000 تومان
29600000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
30950000 تومان
46400000 تومان
30950000 تومان
24500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
ITOA
5
B.B
32450000 تومان
43400000 تومان
32450000 تومان
25000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
SHERATON
5
B.B
36500000 تومان
51500000 تومان
36500000 تومان
27500000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
37250000 تومان
48500000 تومان
37250000 تومان
29000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
BILTMORE
5
B.B
40700000 تومان
60500000 تومان
40700000 تومان
36800000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
42200000 تومان
65900000 تومان
42200000 تومان
50000000 تومان
15000000 تومان
TBILISI 5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17600000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

19700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
23
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

17900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
ATU
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

18650000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

21800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

18650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

17000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

20150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

24000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

20150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

50000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

21950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

21950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

26300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

19100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

22700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

22700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

30500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

29000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

20000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

23750000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

28100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

23750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24050000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

24050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

24200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

24800000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

34100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

24800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

31100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

25250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25550000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

32900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

25550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

21500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

25700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

18500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

25000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

35000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

25000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

23000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

26150000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

36800000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

26150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

28400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

38300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

28400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

29300000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

39500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

29300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43100000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

30200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

42500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

30500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

41900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

30200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

30950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

46400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

30950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

24500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

32450000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

43400000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

32450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

25000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

36500000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

51500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

36500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

27500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

37250000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

48500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

37250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

29000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

40700000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

60500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

40700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

36800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق دو تخته

42200000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

65900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

42200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

50000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

15000000 تومان

موقعیت مکانی
TBILISI
توضیحات
5 شب و 6 روز

مشاوره و رزرو تور

مشاوره تلفنی

کارشناسان ما خوشحال می‌شوند که به هر سوال شما پاسخ دهند.

شماره تماس 02191091279 – ساعت 8:30 تا 18:30

رزرو تور

برای رزرو این تور اسم و شماره‌تان را ثبت کنید. همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس می‌گیرند.

captcha

اطلاعات آژانس

آدرس :

کرج- جهانشهر- بلوار مولانا- جنب کوی گلستان- پلاک 18

شماره تماس : 02191091279
ایمیل : info@gashteroyayi.com

دیدگاه مسافران